Algemene Voorwaarden Kleinklusbedrijf Bijl – Belbijl – Loodgietersklusjes.nl

 

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Belbijl
Kleinklusbedrijf Bijl , de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig werkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren
Opdrachtgever:
Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Belbijl
Opdracht:
Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het Belbijl overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Belbijl geleverde materialen
Meer- / minderwerk:
Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Belbijl.

Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Belbijl maakt de offerte op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en Belbijl overeen dat de gemaakte kosten van Belbijl worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt Belbijl een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Belbijl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Belbijl anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Belbijl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 De offerte is 30 dagen geldig.
3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
de (richt-)prijs van het werk;
de betalingswijze;
4.2 De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden via de website of bij het sluiten van de overeenkomst / opdracht.
4.3 Belbijl behoudt zich het recht voor om, gebruik te maken van de diensten van een derde, wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Belbijl ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen Belbijl
6.1 Belbijl staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Belbijl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
6.3 Belbijl neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
6.4 Belbijl is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Belbijl deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Belbijl openbaren en Belbijl ter zake deskundig moet worden geacht.
6.5 Belbijl is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis
6.6 Belbijl heeft een inspanningsverplichting nimmer een resultaat verplichting.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Belbijl zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Belbijl op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties
8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet Belbijl hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Belbijl het werk onderbreken.
8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Belbijl ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
8.4 Eventuele extra kosten, die Belbijl moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of Belbijl bevinden.

Artikel 10: Oplevering
10.1 Na voltooiing van het werk nodigt Belbijl de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Belbijl dienen te worden hersteld, zal Belbijl deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van Belbijl vallen.

Artikel 11: Betaling
11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever in de week van ontvangst worden betaald
11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 250,- of meer, maar minder dan € 1000,- zal opdrachtgever direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 1000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.
11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 week na de factuurdatum plaats te vinden.
11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Belbijl zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
11.5 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft Belbijl het recht om het werk op te schorten

Artikel 12: Eindafrekening
12.1 Belbijl zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.
12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
12.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.
12.5 Alle betalingen dienen ter plekke contant of met Pin betaald te worden tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting betaling
13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Belbijl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Belbijl na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Belbijl gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door Belbijl te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Belbijl ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Belbijl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Belbijl jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Belbijl heeft voldaan.
15.2 Niet verwerkte materialen van Belbijl blijven in eigendom van Belbijl.

Artikel 16: Retentierecht
16.1 Belbijl is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Belbijl heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Belbijl genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Belbijl verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie
17.1 Belbijl garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van half jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk. Uitgezonderd de garantietermijn van Rioolverstoppingen/ontstoppingswerk die maximaal 8 weken is.
17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Belbijl zijn meegedeeld.
17.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de termijn in artikel 17.1 , dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
17.4 Garantie op de door Belbijl geleverde materialen bedragen maximaal 1 jaar.
17.5 Gebreken die zijn ontstaan door verkeerd gebruik van geleverde materialen en diensten zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Belbijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.2 Belbijl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen van materialen die vervaardigd zijn door anderen ofwel op verzoek van de opdrachtgever dienen te worden gebruikt
18.3 De aansprakelijkheid van Belbijl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
18.4 Opdrachtgever heeft de verplichting de schade eerst proberen te verhalen op de eigen verzekeringen.
18.5 Belbijl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Belbijl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan belbijl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Belbijl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.6. Indien de aansprakelijkheid van Belbijl voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de overeenkomst bedongen prijs(ex Btw) Althans tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.7 Voor zover Belbijl bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, is belbijl op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Belbijl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Belbijl.
18.8 Het gebruik van door de opdrachtgever geleverde spullen is op eigen risico van de opdrachtgever.
18.9 Werkzaamheden/reparaties aan kranen , sanitair, toilet ,waterleiding , riool , c.v. etc. geschieden op eigen risico van de opdrachtgever. Belbijl is niet aansprakelijk als er door de werkzaamheden aan niet goed functionerende kranen , sanitair, toilet ,waterleiding , riool , c.v. complicaties op treden .     18.10  schadeclaim(s) worden pas in behandeling genomen nadat de factuur door de opdrachtgever is betaald. ( artikel 12.5 )

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht.
19.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
ongeldig worden verklaard, nietig zijn of vernietigd (mochten) worden, zullen overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Belbijl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in
acht worden genomen.
19.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is
bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
19.3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee
verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Nijmegen aanhangig
worden gemaakt.
19.44. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.